Media / Aix en images / Parcs et jardins / Esplanade du lac